Izbirni predmeti

Izbirni predmeti 2021/22:

Obvezni izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu 2021/22

Izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti – s številčnimi ocenami. Zato vam predlagamo, da skupaj z otrokom dobro premislite in izberete predmet, pri katerem bo lahko, glede na svoje sposobnosti in interese, najbolj uspešen. Izberete torej dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate starši. Če boste izbrali izbirni predmet tuji jezik, je lahko tudi to edini predmet, ki ga izberete, saj se izvaja v obsegu dveh ur tedensko.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev delno (1 uro) ali v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Starši morate šoli v mesecu juniju posredovati pisno vlogo. O oprostitvi odloča ravnatelj.

Neobvezni izbirni predmeti 2021/22

To so predmeti, ki spadajo pod razširjeni program osnovne šole. Učenec jih lahko učenec izbere, ter s tem obogati svoje znanje na izbranem področju. Izbira lahko med:
– tehniko,
– umetnostjo,
– računalništvom,
– športom in
– tujim jezikom.

Pouk neobveznega izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Obisk pouka izbranih neobveznih izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

Vsi ponujeni obvezni in neobvezni izbirni predmeti, za šolsko leto 2021/22, so v knjižicah na povezavi:

Obvezni izbirni predmeti za 7. razred
Obvezni izbirni predmeti za 8. razred
Obvezni izbirni predmeti za 9. razred
 
Neobvezni izbirni predmeti za 4., 5. in 6. razred

(Visited 1.433 times, 2 visits today)