Pravila ravnanja v OŠ bratov Letonja času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID–19

1       UVOD

Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo izvajanje v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID–19 v OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki.

Pravila predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument. Spreminjajo se po potrebi glede na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS. Šola jih bo dopolnjevala in spreminjala v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve same objavljala na spletni strani šole.

2       PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL

2.1  Pravna podlaga

      Pravno podlago za sprejem pravil predstavljajo:

 • okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, sklep Vlade RS, št. 18100-22/2020/1 z dne 29. 4. 2020.
 • Sklep o izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela v OŠ v šolskem letu 2019/2020 z dne 8. 5. 2020*
 • Spremembe Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja VIZ ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. list RS, št. 25/20)[1]

 2.2  Druge podlage

      Pravila so sprejeta tudi na podlagi spodnjih dokumentov:

 • okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/31 z dne 8. 5. 2020
 • Higienskih priporočil za izvajanje pouka v osnovni šoli (za učence prve triade in devetošolce) v času epidemije COVID-19 (NIJZ, 8. 5. 2020)
 • Sklepa RSK Ministrstva za zdravje, št. 10-1/2020 z dne 5. 5. 2020 (Priloga I tem pravilom)
 • Sklepa RSK Ministrstva za zdravje – področje pediatrije, z dne 30. 4. 2020 (Priloga II tem pravilom)
 • Priporočil za prehod iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli oziroma v oddelku za učence 1. triade v OŠ (ZRSŠ, št. 091-13/2020-1 z dne 8. 5. 2020)
 • Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s COVID-19/ Modeli in priporočila.

3       DELEŽNIKI VIZ (vzgojno-izobraževalnega) PROCESA

Organizacija dela v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID–19 zajema vse deležnike VIZ procesa: učence, učitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene v šoli, starše, tretje osebe, ki so v stiku s šolo (dobavitelji idr.).

4       IZVAJANJE VIZ (vzgojno-izobraževalnega) DELA

4.1  Izvajanje VIZ dela v prostorih OŠ bratov Letonja

Vsi učenci osnovnošolskega programa se 1. septembra 2020 vračajo v VIZ proces, ki bo potekal v prostorih OŠ bratov Letonja. Vzgojno delo po sprejetem sklepu Vlade RS oziroma ministrice, pristojne za izobraževanje, poteka po modelu B-OŠ do preklica.

Odločitev za aktiviranje podmodela, ki predvideva zaprtje šole, sprejme Vlada RS oziroma ministrica, pristojna za izobraževanje. Ravnatelj šole vse informacije, ki so vezane na potrebne ukrepe v zvezi z zaprtjem šole, posreduje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport po telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 010.

Odločitev za aktiviranje podmodela za zaprtje posameznih oddelkov šole sprejme ravnatelj šole na predlog epidemiološke službe Območne enote NIJZ-ja. Odločitev ravnatelj še isti dan sporoči Sektorju za osnovno šolo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

4.2 Izvajanje VIZ dela za učence z zdravstvenimi omejitvami

VIZ delo za učence od 1. do 9. razreda, ki pouka v šolskih prostorih ne morejo obiskovati zaradi zdravstvenih omejitev (Priloga II), se nadaljuje v obliki izobraževanja na daljavo.

 

4.3 Izvajanje VIZ dela za zaposlene z zdravstvenimi omejitvami

VIZ delo za zaposlene, ki podajo izjavo, da so v rizični skupini (skladno z določili Priloge I k tem pravilom), se organizira skladno s potrebami delovnega procesa in skladno z veljavno zakonodajo s področja delovnih razmerij.

5       OBSEG VIZ DELA

V času veljavnosti teh pravil se VIZ delo v prostorih OŠ bratov Letonja izvaja po obveznem in razširjenem programu.

Izvajata se jutranje varstvo in podaljšano bivanje v enakem terminskem razporedu kot v običajnih okoliščinah.

V skladu z veljavnimi priporočili se izvajajo:

 • proslave,
 • valeta,
 • razstave,
 • koncerti,
 • drugi množični dogodki,
 • ekskurzije,
 • izleti,
 • tabori,
 • govorilne ure,
 • roditeljski sestanki,
 • seje organov šol in učiteljskega zbora,
 • sestanki aktivov,
 • drugi sestanki, zbori, seje, srečanja.

Starši lahko informacije od razrednikov in drugih učiteljev pridobivajo tako znotraj aplikacije Lopolis kot po elektronski pošti.

6       OSEBNA VAROVALNA OPREMA

V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask. Uporaba mask je obvezna v skupnih prostorih šole izven učilnice in šolskih avtobusih.

Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 m) z izjemo učiteljev prvega VIO oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine dela. V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci sladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ.

Vsi zaposleni se seznanijo z načinom pravilne namestitve, uporabe in odstranitve zaščitne maske z infografiko, nameščeno v učilnicah, na hodnikih, v skupnih prostorih. Pred namestitvijo maske si je potrebno temeljito umiti ali razkužiti roke.

7       RAZPORED UČNIH SKUPIN PO RAZREDIH

Učenci so ves čas trajanja pouka v isti učilnici – to je za posamezno skupino matična učilnica. Med posameznimi učenci je zagotovljena medosebna razdalja glede na prostorske zmožnosti šole.

Učenci v OŠ bratov Letonja so razporejeni sledeče:

RAZREDUČILNICA
1. AX1
1. BX2
2. AX3
2. BX4
3. AU4
3. BU2
4. AU3
4. BU1
5. AU5
5. BGlasbena uč.
6. ABIO–KEM
6. BMAT2
7. ANEM
7. BTJA
8. AMAT1
8. BSLJ1
9. ASLJ2
9. BGEO–ZGO

8       UKREPI V ČASU TRAJANJA RAZBREMENILNIH UKREPOV

8.1 Zbirne točke za učence

Učenci iste učne skupine se lahko zbirajo na zbirnih točkah pred vhodom v šolo. Vsak oddelek bo 1. šolski dan seznanjen, kje bo njegova zbirna točka pred vhodom. Tudi na prostem učenci upoštevajo ustrezno medsebojno razdaljo.

8.2 Vstop v šolo

Vstop v šolo je mogoč do 7.30, nato se vrata šole zaklenejo (glavna vrata ostanejo odklenjena) in se ponovno odklenejo ob 8.00, ko po skupinah razporejeni učenci vstopijo v šolo. Nadalje je šola zaklenjena od 8.30 do 11.55.

V šolo učenci od 6. do 9. razreda vstopajo in izstopajo skozi vrata glavnega vhoda, učenci od 3. do 5. razreda vstopajo skozi vrata pri kolesarnici (zadnji vhod), 1. in 2. razred pa skozi vrata prizidka. Vsaka vrata nadzoruje dežurni zaposleni šole. Ob 8.00 v šolo vstopajo učenci 3. in 6. razredov, ob 8.05 učenci 4. in 7. razredov, ob 8.10 učenci 5. in 8. razredov in ob 8.15 učenci 9. razredov.

Vozačem je ob njihovem prihodu izjemoma dovoljen vstop samo skozi glavni vhod šole.

Učenci, ki bodo prišli v jutranje varstvo, vstopajo skozi vrata prizidka.

Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim, staršem in ostalim osebam je vstop dovoljen izključno ob predhodni najavi.

Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob vnaprej individualno dogovorjeni uri med staršem in učiteljem v podaljšanem bivanju, počakajo pred šolo, na za to določenih točkah in v varni medosebni razdalji.

Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti same.

Ob vstopu v šolo se vstopajoči odrasli razkužijo z razkužilom, ki je na voljo ob vhodu.

Vsi učenci si po tem, ko odložijo garderobo, v učilnici umijejo roke z vodo in milom.

Zaposleni vstopajo v šolo in izstopajo iz nje izključno skozi zadnji – službeni vhod. Ob vstopu si razkužijo roke z razkužilom, ki je tam na voljo. Ob vstopu v šolske prostore morajo vsi zaposleni nositi zaščitne maske.

8.3 Gibanje po šoli

Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore – tiste, ki so matični učilnici najbližje po dogovoru z učiteljem.

 8.4 Zračenje učilnic

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, zato da se čim manjkrat dotakne kljuke. Pred začetkom pouka učitelj zapre vrata, kljuko pa na obeh straneh obriše s papirnato brisačko, prepojeno z razkužilom.

Učitelj, ki je zadolžen za posamezno učno skupino in s tem za posamezno matično učilnico, na začetku vsake šolske ure temeljito prezrači učilnico tako, da odpre vsa razpoložljiva okna, med odmorom pa pusti odprta vrata do pričetka pouka.

8.5 Preventivni ukrepi v učilnicah

V učilnicah so:

 • umivalniki s tekočo vodo in milom,
 • podajalniki papirnatih brisač,
 • koši za smeti,
 • razkužilo z najmanj 70 % etanola (koncentracija 70–80 %).

Učenci se na stolih med seboj ne izmenjujejo. Sedežni red se mora ohranjati ves čas trajanja ukrepov, učitelji učencev ne presedajo. Poleg tega jih učitelj opozarja na ustrezno medsebojno razdaljo.

Ob vstopu v učilnico si učenci umijejo roke z vodo in milom.

Ob odhodu domov si učenci pri vhodu razkužijo roke.

Pri predmetih naravoslovja, kemije, biologije in fizike se lahko izvajajo poskusi po skupinah, ki se med sabo ne mešajo. Učitelj ob prehajanju med skupinami, ko ni upoštevana varnostna razdalja, nosi masko.

Računalnik v posamezni učilnici lahko uporablja izključno učitelj.

Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin.

Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok. Učence prve triade dodatno usmerja učitelj.

Vsi učenci, ki šolske potrebščine nesejo domov, vsak dan poskrbijo, da jih ustrezno razkužijo oz. doma odlagajo na le eno točno določeno mesto, ki ni v stiku z drugimi domačimi potrebščinami in predmeti.

Ko je možno – po presoji učitelja – naj pouk prve triade poteka na prostem, v neposredni okolici šole. Učitelj mora izbrati uro, ko moč sonca ni največja.

Starše se zaprosi, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine:

 • zaščitno masko,
 • dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo,
 • plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna kontaminacija umivalnika;
 • sredstvo za zaščito pred soncem (velja predvsem v prvi triadi).

Tudi pri pouku na prostem mora učitelj zagotoviti ustrezno medosebno razdaljo.

8.6 Odmori in šolska prehrana

Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor, ko poteka šolska malica. Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod v toaletne prostore po dogovoru z učiteljem v razredu oz. dežurnim učiteljem na hodniku. Tja hodijo posamezno in izmenjaje, vendar največ 2 osebi naenkrat. Okna v toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se prostori ustrezno zračijo.

V toaletne prostore prihajajo in odhajajo po sledečem razporedu:

– v prizidku: 2. razred med odmorom, 1. razred prvih 5 minut ure,

– pred knjižnico: 3. razred prvih 5 minut ure, 4. razred naslednjih 5 min ure, 5. a med odmorom,

– zgoraj nasproti MAT1: 6. razred prvih 5 minut ure, 7. a naslednjih 5 min ure, 8. a naslednjih 5 min ure, 5. b med odmorom,

– pri GEO–ZGO: 7. b razred prvih 5 minut ure, 8. b naslednjih 5 min ure, 9. razred med odmorom,

Učenci malicajo izključno v svoji matični učilnici.

Hrano pri malici (vsi razredi) in kosilu (1. razred) razdeli učitelj, ki si pred tem temeljito umije roke z vodo in milom. Malico pred matične učilnice od 1. do 5. razreda pred pričetkom odmora za malico prineseta dežurna čistilka in dežurni učenec, od 6. do 9. razreda pa učenci reditelji. Učenci z dieto gredo sami iskat malico. Vsi morajo uporabljati zaščitno masko.

Pred pričetkom malice/kosila učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in z razkužilom. Nato naredijo pogrinjek s papirnato brisačko. Pred zaužitjem hrane si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom. Po zaužitju ostanke hrane, embalažo in morebitno posodo na pladnju odložijo tako, da se potem odpadki lahko ločijo v zato namenjene koše. Nato ponovno obrišejo svojo mizo s papirnato brisačko in z razkužilom. Temu sledi temeljito umivanje rok z vodo in milom.

V prvi triadi pri čiščenju in razkuževanju miz pomaga učitelj.

Ostanke hrane, embalažo ter morebitno posodo (vrč, skodelica) odnese izpred matične učilnice 1., 2., 3., 4. in 5. razredov po koncu odmora za malico dežurna čistilka. Učenci – reditelji od 6. do 9. razreda na pladnju sami odnesejo ostanke hrane, embalažo in morebitno posodo v kuhinjo.

8.7 Pisna gradiva in knjižnica

Učenci od 1. do 5. razreda bodo obiskovali knjižnico izključno po vnaprej določenim razporedom ob prisotnosti razrednika, in sicer vsakih 14 dni. Starejši učenci bodo lahko knjižnico obiskovali med 12. in 14. uro, pri čemer je obvezno nošenje zaščitnih mask in upoštevanje ustrezne medsebojne varnostne razdalje (v knjižnici je lahko hkrati 5 učencev). Vrnjene knjige so v karanteni 3 dni.

V kolikor je nujno potrebno, da se za izvajanje pouka uporablja tiskano gradivo, npr. učni listi, le-te deli učitelj s poprej razkuženimi rokami. V kolikor bi učitelj pregledoval ali ocenjeval pisne izdelke, mora le-te minimalno 1 dan hraniti v varnem prostoru, preden jih vrne učencem – razlog za to so znanstvena dognanja iz laboratorijskih raziskav, v katerih so dokazovali čas preživetja virusa SARS-Cov-2.

8.8 Odhod domov

Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo ustrezno medsebojno razdaljo. Ob odhodu domov šola zagotovi dežurno osebje na hodnikih in v prostorih z garderobnimi omaricami ter ob izhodu iz šole, ki učence opozarja na spoštovanje ukrepov.

8.9 Čiščenje prostorov

Šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih sicer uporablja za čiščenje, dan pred ponovnim pričetkom pouka.

Nadalje šola zagotavlja, da tekom trajanja pouka poteka redno čiščenje in razkuževanje površin. Po končanju pouka čistilke izvedejo temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni uporabi z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin, ki se jih učenci in zaposleni dotikajo. Površine, ki se jih dotikamo pogosteje, kot npr. kljuke, ograje, držala, stikala, potezne vrvice v toaletnih prostorih ipd., čistilke razkužujejo najmanj 5x dnevno. V prostorih, ki niso v stalni uporabi, se razkuževanje tovrstnih površin opravi enkrat dnevno, ob koncu pouka.

Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne opreme.

Čistilka za vsako skupino počisti in razkuži garderobi pri telovadnici.

Po končani vadbi je potrebno razkužiti vse rekvizite, katere se uporablja. To opravi učitelj, ki je rekvizite uporabljal.

8.10    Drugi ukrepi

Računalnica naj se uporablja minimalno. Za vsako skupino jo je potrebno razkužiti. Razkuži jo učitelj, ki je pred tem v njej izvajal pouk.

Večina ur športa bo potekala na prostem, v kolikor bodo to seveda dovoljevale vremenske razmere.

8.11    Šolska kuhinja in jedilnica ter proces prehranjevanja

Zaposleni v kuhinji morajo obvezno nositi zaščitno masko ves čas, ko so v kuhinji. Delovna oblačila so dolžni zamenjati vsak dan, oprati jih je potrebno vsaj pri 60 °C.

Zaposleni v kuhinji si morajo redno umivati roke.

Obvezno je redno čiščenje in po potrebi razkuževanje površin in pultov.

Zaposleni opravljajo svoje delo ob upoštevanju ustrezne medsebojne razdalje.

V jedilnici se postreže izključno kosilo. Ob prihodu v učilnico si učenci umijejo roke, enako ob odhodu iz nje. V jedilnici je lahko maksimalno toliko učencev, da je zagotovljena ustrezna medosebna razdalja. Za to so odgovorni dežurni učitelji, ki ne smejo spustiti v jedilnico učencev, dokler se mesto ne sprosti.

Med izmenjavo učencev v učilnici je potrebno jedilnico temeljito prezračiti, mize, stole in pladnje pa razkužiti.

Kuhinjsko osebje pladnje razkužuje najmanj 2x dnevno oziroma po potrebi v odvisnosti od rabe tudi večkrat.

Šola naredi nov razpored uporabe šolske jedilnice glede na število učencev, ki kosijo v šoli. Z razporedom seznani učence.

Na hodniku in pri izdajnem pultu morajo učenci držati ustrezno medsebojno razdaljo.

Ob vstopu v kuhinjo si temeljito umijejo roke z vodo in milom.

Poti vstopa in izstopa se ne križajo, v jedilnico prihajajo po levi strani, odhajajo po desni strani.

9       UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID-19

V kolikor zboli učenec, ga učitelj napoti v učilnico za DSP, kjer počaka na starša, ki ga prevzame po predhodnem klicu, ki ga opravi pomočnica ravnatelja ali šolska svetovalna delavka. Učenec ta čas nosi zaščitno masko.

Starši so dolžni obvestiti ravnatelja šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta, Lopolis), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s COVID–19. Ravnatelj je dolžan v najkrajšem možnem času o tem obvestiti NIJZ. Le-ta sproži epidemiološko preiskavo, s katero se poišče izvor kužnosti ter poišče in obvesti vse možne kontakte okuženega učenca. NIJZ posreduje seznam kontaktov pristojni službi Ministrstva za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.

Pričetek kužnosti je 2 dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v inkubacijski dobi spremljajo svoje zdravstveno stanje.

V kolikor zboli učitelj, se le-ta umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je okužen s COVID–19, o tem v roku 24 ur obvesti ravnatelja šole (telefonsko, elektronska pošta, Lopolis). Ravnatelj je dolžan v najkrajšem možnem času obvestiti NIJZ, ki prične z enakim postopkom, kot je opisano zgoraj.

V primeru pojava okužbe šola zagotovi temeljito zračenje, čiščenje in razkuževanje celotne šolske stavbe.

Osnovne informacije o COVID-19: Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80 % okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos je potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

Vir: NIJZ

10 SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST

Ta pravila je sprejel ravnatelj OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki. Pravila pričnejo veljati 1. 9. 2020. Veljajo in uporabljajo se do preklica upoštevanega pravnega akta ali več teh, ki urejajo to materijo, ali do sprejema novega pravnega akta, ki razveljavlja tiste pravne akte, ki so podlaga za sprejem dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta pravila. Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi v sklopu popravljenih pravil bodisi posamično.

V času uporabe teh pravil se zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, lahko začasno smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, katerih sprejem in sprememba je v pristojnosti ravnatelja šole.

Šmartno ob Paki, 1. 9. 2020                                                                                  Bojan Juras, ravnatelj

ŽIG


[1] V času pisanja teh Pravil izvedbeni pravni akti, navedeni v točki 2.1 in označeni z zvezdico, še niso sprejeti. Besedilo bo dopolnjeno po sprejetju le-teh.

(Visited 125 times, 1 visits today)
Dostopnost